ఆదికవి నన్నయ విశ్వవిద్యాలయం :: ADIKAVI NANNAYA UNIVERSITY
RAJAMAHENDRAVARAM - 533296, Andhra Pradesh, INDIA.


COLLEGE OF ENGINEERING

Administration

DEPARTMENTS


Name Of The Department

Courses offered

1.B.Tech(CSE)
2.B.Tech(INF)
4.B.Tech(EIE)
5.B.Tech(ECE)
6.M.Tech(CST)
6.M.Tech(CST with Big Data Analytics)
7.MCA