ఆదికవి నన్నయ విశ్వవిద్యాలయం :: ADIKAVI NANNAYA UNIVERSITY
RAJAMAHENDRAVARAM - 533296, Andhra Pradesh, INDIA.


Results


06-04-2018:Revaluation Results for I Semester LLB, B.A LLB and II Smemester B.Ed,M.Ed,B.Tech,BA LLB


23-03-2018:Professional Courses(M.Ed,B.Ed,B.P.Ed and D.P.Ed)2016 AB III Semester(Regular)- Results

23-03-2018:Professional Courses(M.Ed,B.Ed,B.P.Ed)2015 AB III Semester(Backlog)- Results

21-03-2018:UG CBCS III Semester Regular(2016-17 AB) - Results

21-03-2018:UG CBCS I Semester Regular(2017-18 AB) - Results

21-03-2018:UG CBCS I Semester Backlog(2016-17 AB) - Results

21-03-2018:UG CBCS I Semester B.A(OL) Regular(2015-16 AB) - Results


05-03-2018:UG CBCS V Semester Regular(2015-16 AB) - Results

05-03-2018:UG CBCS III Semester Backlog(2015-16 AB) - Results

05-03-2018:UG CBCS I Semester Backlog(2015-16 AB) - Results

05-03-2018:UG CBCS III Semester(B.A LLB) Regular(2016-17 AB) - Results

05-03-2018:UG CBCS III Semester(LLB) Regular(2016-17 AB) - Results